Newsletter

REGULAMIN

SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.HINTERIORS.PL

Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki sprzedaży towarów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zarejestrowanego pod adresem witryny internetowej www.hinteriors.pl, prowadzonego przez przedsiębiorcę działającego pod firmą HINTERIORS Patryk Wajda z siedzibą 34-400 Nowy Targ ul. Starokrakowska 113A, wpisanego do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP: 735-269-27-56; REGON : 362510893

§1

DEFINICJE I WYKŁADNIA

Z zastrzeżeniem słów i wyrażeń zdefiniowanych w innych częściach niniejszego Regulaminu zwanego dalej „Regulaminem” słowa i wyrażenia pisane w niniejszym Regulaminie z wielkiej litery mają następujące znaczenie :

1.1 Sprzedawca - przedsiębiorca działający pod firmą HINTERIORS Patryk Wajda z siedzibą przy ul. Starokrakowska 113A, 34-400 Nowy Targ, NIP: 735-269-27-56; REGON : 362510893, będący właścicielem Sklepu Internetowego pod adresem witryny internetowej www.hineriors.pl, adres e-mail : kontakt@hinteriors.pl, tel : +48 790 886 222

1.2 Sklep Internetowy – sklep prowadzony za pośrednictwem sieci Internet przez Sprzedawcę pod adresem witryny internetowej www.hintereriors.pl, zwany w dalszej części także „Sklepem”.

1.3 Klient - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej a posiadająca zdolność do czynności prawnych, która na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie zawarła lub zamierza zawrze

ze Sprzedawcą Umowę Sprzedaży.

1.4 Konsument – Klient będący osobą fizyczną, korzystającą ze Sklepu Internetowego w celu
niezwiązanym bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

1.5 Regulamin – niniejszy Regulamin. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną przedmiotowy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.).

1.6 Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży towarów stanowiących rzeczy ruchome, prezentowanych w Sklepie Internetowym zawarta pomiędzy Sprzedawcą a Klientem za pośrednictwem Sklepu Internetowego.

1.7 Zamówienie – oświadczenie woli Klienta złożone za pośrednictwem Sklepu Internetowego określające jednoznacznie: rodzaj i ilość produktów, rodzaj dostawy, rodzaj płatności, miejsce wydania rzeczy, dane Klienta - zmierzające bezpośrednio do zawarcia umowy pomiędzy Klientem a Sprzedawcą.

1.8 KC - ustawa kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. 1964 nr 16, poz. 93 ze zm.)

1.9 Konto – konto w systemie elektronicznym, prowadzone i zarządzane przez Sprzedawcę za pośrednictwem Sklepu Internetowego jako oznaczony indywidualną nazwą (loginem) i hasłem podanym przez Klienta zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie Internetowym.

§ 2

POSTANOWIENIA OGÓLNE

2.1. Sklep Internetowy dostępny pod adresem witryny internetowej www.hinteriors.pl prowadzony jest przez Patryka Wajda prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą HINTERIORS Patryk Wajda z siedzibą przy ul. Starokrakowska 113A, 34-300 Nowy Targ, wpisanej do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, NIP : 735-269-27-56; REGON : 362510893. Adresem właściwym do korespondencji jest adres siedziby firmy HINTERIORS Patryk Wajda wskazany powyżej.

2.2. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Sprzedawcę na rzecz Klientów, polegających na zawieraniu pomiędzy Sprzedawcą a Klientem Umów Sprzedaży, przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość, a także warunki korzystania przez Klienta ze Sklepu Internetowego.

2.3. Klient przed dokonaniem zakupów za pośrednictwem Sklepu Internetowego zobowiązany jest zapoznać się z treścią niniejszego Regulaminu.

2.4. Wszystkie Towary oferowane w Sklepie są fabrycznie nowe, zapakowane,
wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

2.5 Ceny towarów znajdujących się w asortymencie Sklepu Internetowego podawane są w złotych polskich i zawierają podatek VAT (są cenami brutto). Podane w Sklepie ceny towarów nie obejmują kosztów dostawy towaru oraz kosztów obsługi płatności a koszty te pokrywa w całości Klient. Całkowity koszt Zamówienia będzie znany Klientowi w trakcie składania przez niego Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

§3

WARUNKI SKŁADANIA ZAMÓWIENIA, ZAWARCIA UMOWY SPRZEDAŻY, UMOWA O KONTO

3.1. Zamówienia można składać drogą internetową (elektronicznie) poprzez indywidualne Konto Klienta założone w Sklepie Internetowym www.hinterios.pl przez 7 dni w tygodniu - 24h, jak również przez wysłanie wiadomości e-mail na pocztę elektroniczną Sprzedawcy: kontakt@hinteriors.pl lub telefonicznie pod numerem telefonu : 0048 790 886 222 od poniedziałku do piątku w godzinach pracy od 8:00 do 18:00.

3.2. Klient posiadający własne Konto zrejestrowane w Sklepie Internetowym ma możliwość dokonywania zakupów wielokrotnie, śledzenia zmian statusu złożonego zamówienia,
wglądu we wszystkie złożone zamówienia, również archiwalne oraz udziału w aktualnych programach rabatowych i lojalnościowych.

3.3. Klient, który chce założyć i posiadać własne Konto w Sklepie Internetowym zobowiązany jest do wypełnienia stosownego formularza rejestracyjnego umieszczonego na podstronie Sklepu Internetowego w zakładce „MOJE KONTO”. W formularzu należy podać: imię, nazwisko, adres e-mail oraz hasło, dane adresowe oraz kontakt telefoniczny. Adres e-mail oraz hasło będą służyły do logowania w Sklepie. Formularz rejestracyjny stanowi ofertę Sprzedawcy dotyczącą zawarcia ze Sprzedawcą umowy o założenie Konta w Sklepie. Kliknięcie przycisku „Zarejestruj” spowoduje wysłanie formularza rejestracyjnego i jest równoznaczne z przyjęciem oferty Sprzedawcy. Z tym momentem pomiędzy Sprzedawcą, a osobą, która wypełniła formularz rejestracyjny dochodzi do zawarcia umowy o założenie Konta w Sklepie Internetowym.

3.4. Do wysłania formularza rejestracyjnego oraz zakończenia procedury rejestracyjnej w Sklepie Internetowym konieczna jest akceptacja Regulaminu oraz polityki prywatności.

3.5. Klient po założeniu indywidualnego Konta w Sklepie i zalogowaniu się na przedmiotowe Konto może dokonywać zmian w zakresie danych wskazanych przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego.

3.6. Umowa z Klientem o założenie Konta w Sklepie zawarta jest na czas nieokreślony. Klient może rozwiązać umowę o założenie Konta w Sklepie poprzez usunięcie swojego Konta ze Sklepu Internetowego lub poprzez złożenie oświadczenia o rozwiązaniu umowy wysłanego wiadomością e-mail na adres elektronicznej skrzynki pocztowej Sprzedawcy wskazany w przedmiotowym Regulaminie bądź na piśmie na adres siedziby Sprzedawcy podany w § 1 punkt 1.1. Regulaminu. Sprzedawcy przysługuje prawo wypowiedzenia umowy o założenie Konta w Sklepie z zachowaniem dwutygodniowego okresu wypowiedzenia liczonego od dnia, w którym oświadczenie o wypowiedzeniu doszło do Klienta, w taki sposób, że mógł się zapoznać z jego treścią, w przypadku gdy Sprzedawca podjął decyzję o zaprzestaniu prowadzenia działalności w formie Sklepu lub Klient narusza postanowienia Regulaminu. Wypowiedzenie może nastąpić w formie pisemnej bądź za pomocą wiadomości e-mail wysłanej na adres poczty elektronicznej wskazany przez Klienta.

3.7. Sprzedaż towarów odbywa się na podstawie Zamówień składanych przez Klientów za pośrednictwem Sklepu to jest przez indywidualne Konto Klienta w Sklepie bądź wiadomość e-mail wysłaną przez Klienta na elektroniczną skrzynkę pocztową Sprzedawcy wskazaną w § 3 punkt 3.1. Regulaminu lub telefonicznie na numer telefonu wskazany także w § 3 punkt 3.1. Regulaminu.

3.8. W celu zawarcia Umowy Sprzedaży za Sprzedawcą za pośrednictwem Konta założonego uprzednio przez Klienta w Sklepie Internetowym Klient winien zalogować się do swojego konta i wybrać w Sklepie towary poprzez kliknięcie ikony „Do koszyka”. Wyświetlone w koszyku towary wraz z podaniem ich ilości oraz cen stanowią ofertę ich zakupu złożoną Klientowi przez Sprzedawcę. Po dodaniu do koszyka wszystkich towarów, które Klient chce zamówić, aby dokonać Zamówienia należy kliknąć ikonę „Przejdź do realizacji zamówienia” oraz wybrać metodę dostawy i sposób płatności, Klient na tym etapie zobowiązany jest również sprawdzić poprawność swojego zamówienia oraz wszelkich danych, a następnie potwierdzić je poprzez kliknięcie ikony „POTWIERDZAM ZAMÓWIENIE”. Potwierdzenie zamówienia przez Klienta jest równoznaczne z przyjęciem złożonej przez Sprzedawcę oferty zakupu wskazanych w Zamówieniu towarów i prowadzi do zawarcia Umowy Sprzedaży tych towarów pomiędzy Sprzedawcą a Kupującym.

3.9. W przypadku dokonywania przez Klienta Zamówienia telefonicznie lub za pośrednictwem poczty elektronicznej, Klient wskazuje Sprzedawcy wybrane przez siebie towary stanowiące asortyment Sklepu Internetowego a Sprzedawca przyjmując Zamówienie, informuje Klienta o całkowitej wartości zamawianych towarów, sposobie dostawy, koszcie przesyłki, formach płatności oraz łącznej wartości Zamówienia - obejmującej koszt przesyłki i płatności. Klient zobowiązany jest podać swoje imię i nazwisko, adres dostawy towaru oraz adres zamieszkania/siedziby, adres e-mail, a także w przypadku, gdy zamówienie jest składane w ramach prowadzonej działalności gospodarczej nazwę firmy oraz NIP. Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz przyjęcie do realizacji poprzez przesłanie Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego specyfikacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Otrzymanie przez Klienta wiadomości e-mail Sprzedawcy, o której mowa w zdaniu powyżej jest momentem zawarcia Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§4

PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA

4.1. Sprzedawca udostępnia Klientowi następujące możliwości zapłaty za towar zakupiony za pośrednictwem Sklepu Internetowego :

  1. Płatność przelewem, bezpośrednio na rachunek bankowy Sprzedawcy wskazany poniżej :

Bank Pekao SA 62 1240 1574 1111 0010 8416 5731

  1. Płatność za pobraniem przy odbiorze przesyłki

  2. Płatność przelewem, za pośrednictwem serwisu płatności elektronicznych i płatności kartą płatniczą - Dotpay.pl

  • Rozliczenia transakcji płatnościami elektronicznymi i kartą płatniczą przeprowadzane są zgodnie z wyborem Klienta za pośrednictwem serwisu Dotpay.pl Obsługę płatności elektronicznych i kartą płatniczą prowadzi:

DOTPAY Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, ul. Wielickiej 72, 30-552 Kraków, NIP 6342661860, REGON 240770255, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Kraków-Śródmieście w Krakowie, Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000296790.

4.2. Sprzedawca przystępuje do realizacji Zamówienia z chwilą zaksięgowania na rachunku bankowym Sprzedawcy środków z tytuły zapłaty dokonanej przez Klienta za zmówiony przez niego towar.

4.3. Do każdego zamówienia wystawiany jest paragon fiskalny lub faktura VAT. Paragon fiskalny lub faktura VAT wystawiana jest w chwili, gdy wszystkie towary objęte zamówieniem są skompletowane i gotowe do wysyłki. Paragon fiskalny lub faktura VAT wysyłana jest razem z przesyłką do Klienta.

4.4. Zamówiony towar dostarczany jest za pośrednictwem firmy kurierskiej DPD. Dostawa produktu do Klienta jest odpłatna a koszty dostawy ponosi Klient. Całkowite koszty dostawy towaru wskazywane są Klientowi w trakcie składania Zamówienia, w tym także w chwili wyrażenia przez Klienta woli związania się Umową Sprzedaży.

4.5. Dostawa towaru dostępna jest na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

4.6. W przypadku zmówienia towarów o różnym czasie realizacji, wysyłka ich nastąpi po skompletowaniu przez Sprzedawcę całości zamówienia.

4.7. Po dostarczeniu towaru Klient powinien sprawdzić w obecności kuriera czy paczka nie została uszkodzona. W sytuacji stwierdzenia jakichkolwiek uszkodzeń Klient obowiązany jest sporządzić protokół szkody na formularzu kuriera, w którym wskaże powstałe uszkodzenia.

§5

REKLAMACJE

5.1. Sprzedawca jest zobowiązany dostarczyć Klientowi towar zgody z umową i wolny od wad.

5.2. W przypadku stwierdzenia, że dostarczony towar posiada wady, Klient zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa w tym w szczególności Kodeksem Cywilnym może złożyć reklamację. Reklamację należy zgłosić bądź przez pocztę elektroniczną Sprzedawcy (adres wskazano w § 1 pkt 1.1. Regulaminu) lub w formie listu poleconego wysłanego na dane siedziby Sprzedawcy podane w § 1 pkt 1.1. niniejszego Regulaminu.

5.3. W reklamacji należy opisać rodzaj wady towaru oraz wskazać roszczenie Klienta dotyczące sposobu realizacji reklamacji, a także podać swoje dane, które umożliwią kontakt Sprzedawcy z Klientem to jest imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz e-mail lub telefon.

5.4. Sprzedawca rozpoznaje reklamację w terminie do 14 dni od daty jej otrzymania informując Klienta o zajętym stanowisku.

5.5. Do czasu rozpatrzenia reklamacji przez Sprzedawcę reklamowany towar winien pozostać u Klienta. Po rozpatrzeniu reklamacji Sprzedawca każdorazowo uzgodni z Klientem sposób odebrania reklamowanego towaru. Koszty dostarczenia reklamowanego towaru ponosi Sprzedawca. Sprzedawca nie przyjmuje niezamówionych przesyłek reklamacyjnych za pobraniem.

5.6. Różnice pomiędzy wyglądem towaru prezentowanego w Sklepie Internetowym, a wyglądem towaru dostarczonego do Klienta, wynikające wyłącznie z indywidualnych ustawień sprzętu komputerowego użytego przez Klienta podczas składania zamówienia nie stanowią podstawy do reklamacji zakupionego towaru.

5.7. W asortymencie sprzedaży Sklepu Internetowego występują m.in. tapety. Wszystkie sprzedawane tapety są produktami nowymi, najwyższej jakości oraz fabrycznie zapakowanymi a producenci z którymi współpracuje Sprzedawca dokładają wszelkich starań aby tapety były wolne od wad. Pomimo dbałości producentów o wysoki standard produktów tapeciarskich może zaistnieć sytuacja, że tapeta z przyczyn niezależnych od Sprzedawcy będzie zawierać jakieś wady. W przypadku wykrycia wad zamówionej tapety Klient w celu przyjęcia reklamacji przez Sprzedawcę winien postępować w następujący sposób :

- Klient po rozpakowaniu rolki, powinien obejrzeć ją pod kątem występowania wad przed przyklejeniem. Należy również sprawdzić zgodność odcieni i serii produkcyjnej na poszczególnych rolkach tapet.

- W przypadku gdy Klient stwierdzi wadliwość tapety po rozpakowaniu rolki, należy zaniechać jej montażu. Sprzedawca ani też producent nie uzna reklamacji gwarancyjnej za uzasadnioną, jeśli reklamowana tapeta będzie nosić ślady jej montażu bądź innego użytkowania.

- Wykryte wady tapety Klient winien zgłosić Sprzedawcy wraz z roszczeniem reklamacyjnym przez pocztę elektroniczną Sprzedawcy (adres podano w § 1 pkt 1.1. Regulaminu), telefonicznie lub w formie listu poleconego nadanego na dane adresowe siedziby Sprzedawcy wskazane w § 1 pkt 1.1. niniejszego Regulaminu, podając własne dane kontaktowe oraz możliwie numer seryjny rolki tapety w celu niezwłocznego rozpatrzenia reklamacji Klienta i dostarczenie Klientowi towaru wolnego od wad.

§ 6

ODSTĄPIENIE OD UMOWY

6.1. Zgodnie z ustawą z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz.U.2014.827), Klient będący Konsumentem w rozumieniu przepisów KC jak i wyżej wskazanej ustawy może odstąpić od zawartej ze Sprzedawcą na odległość Umowy Sprzedaży w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni liczonych od dnia, w którym Konsumentowi został doręczony zamówiony towar.

6.2. Odstąpienie od umowy dotyczyć może wszystkich lub tylko wybranych przez Konsumenta towarów objętych Umową Sprzedaży, z zastrzeżeniem, że w przypadku gdy towar został sprzedany jako komplet, zestaw lub pakiet, odstąpienie możliwe jest w stosunku do całego kompletu, zestawu lub pakietu, nie zaś do poszczególnych jego elementów.

6.3. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży, Konsument musi wysłać swoje oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży jaką zawarł on na odległość ze Sprzedawcą listem poleconym na adres siedziby Sprzedawcy bądź poprzez wysłanie przedmiotowego oświadczenia wiadomością e-mail na adres elektronicznej poczty Sprzedawcy.

6.4. W przypadku odstąpienia od umowy, umowę uważa się za niezawartą. Sprzedawca zwraca Konsumentowi otrzymane płatności za towar, za wyjątkiem kosztów dostawy towaru w terminie 14 dni liczonym od dnia, kiedy Sprzedawca został poinformowany o decyzji Konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od Umowy Sprzedaży. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania towaru z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej. Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały przez Konsumenta użyte w pierwotnej transakcji, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie.

6.5. Konsument powinien odesłać lub przekazać Sprzedawcy towar niezwłocznie, a w każdym razie nie później niż w terminie 5 dni od dnia, w którym poinformował Sprzedawcę o odstąpieniu od umowy. Wszelkie koszty zwrotu towaru ponosi Konsument.

6.6. Odsyłany produkt nie może nosić żadnych śladów użytkowania lub być uszkodzony. W przypadku zwracanych tapet zwrot nie zostanie uwzględniony przez Sprzedawcę w sytuacji gdy tapety zostały rozpakowywanie z ich oryginalnego foliowego opakowania.

6.7. Zwracany przez Konsumenta towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń w trakcie transportu. Towar powinien być zwrócony wraz z kompletnym wyposażeniem i akcesoriami oraz dokumentami wydanymi przy jego sprzedaży na adres siedziby Sprzedawcy wskazany w § 1 pkt 1.1. Regulaminu. Koszt opakowania i odesłania zwracanego towaru ponosi Konsument.


§ 7

OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

7.1. Składając Zamówienie, Klient zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji Zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.


7.2. Klient może zapisać się do „Newslettera” Sklepu prowadzonego przez Sprzedawcę. Jeśli Klient wyrazi zgodę na otrzymywanie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na podany przez Klienta adres e-mail informacji w formie listu elektronicznego zwanej „Newsletterem”, wysyłanej przez Sprzedawcę w sposób cykliczny i bezterminowo dane Klienta będą wykorzystywane również w celu wysłania przedmiotowej informacji zwanej „Newsletterem”. Newsletter zawiera między innymi reklamy, zaproszenia do składania ofert handlowych oraz informacje o operacjach handlowych i wydarzeniach dotyczących Sprzedawcy.


7.3. Dane osobowe umieszczone w bazie danych Sklepu są przetwarzane wyłącznie dla jego potrzeb, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997r. nr 133 poz. 883). Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.


§ 8

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

8.1. Niniejszy Regulamin jest częścią treści zawieranej przez Sprzedawcę oraz Klienta Umowy Sprzedaży. Treść Regulaminu jest dla stron obowiązująca zgodnie z brzmieniem z momentu złożenia przez Klienta Zamówienia.

8.2. Sprzedawca zastrzega sobie prawo zmiany niniejszego Regulaminu z ważnych powodów, takich jak zmiana powszechnie obowiązującego prawa na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Zmieniony Regulamin obowiązywać będzie dla zamówień złożonych od dnia umieszczenia jego treści na stronie internetowej Sprzedawcy. Informacja o planowanej zmianie zostanie umieszczona w widocznym miejscu na stronie internetowej Sklepu na co najmniej 7 dni przed dniem, w którym zmiana ta zacznie obowiązywać. Ponadto, osoby, które dokonały rejestracji w systemie Sklepu Internetowego zostaną powiadomione drogą poczty elektronicznej na wskazany przez Klienta adres e-mail o planowanych zmianach w tym samym terminie.

8.3. Prawa wyłączne do treści udostępnianych na stronie www.hinteriors.pl oraz jej podstronach, w szczególności prawa autorskie, nazwa Sklepu, znaki towarowe, wchodzące w ich skład elementy graficzne oraz prawa w zakresie baz danych podlegają ochronie prawnej i przysługują Sprzedawcy lub podmiotom, z którymi Sprzedawca zawarł stosowne umowy.

8.4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Klientem, zostaje poddane Sądowi miejscowo właściwemu dla siedziby Sprzedawcy.


DLA ARCHITEKTÓW I DEKORATORÓW

Jesteś architektem lub dekoratorem wnętrz?
Prosimy o kontakt, jeżeli jesteś zainteresowany naszymi produktami.
Oferujemy korzystne warunki współpracy.

WYSTRÓJ WNĘTRZ

Chętnie doradzimy Ci jak odpowiednio dopasować kolory, połączyć wzory, czy też dobrać idealny produkt do Twojego wnętrza.
Nasza oferta obejmuje poradę dekoratora wnętrz w zakresie sprzedawanych przez nas produktów. Nasz dekorator wnętrz, Dorota ma 10 letnie doświadczenie, zdobyte w Londynie. Jest członkiem prestiżowego instytutu BIID (British Instutute of Interior Design).Zapraszamy do zapoznania się z jej portfolio, dostępne na stronie 
www.dorotamajchrzak.com

forum designu

Dawny Hotel Cracovia
ul. Focha 1, 30-311 Kraków

Producenci

  • Anna French
  • Hibou Home
  • Juliet Travers
  • Thibaut